by Dziga Vertov

CATEGORY
Scenes
PROMPT
by Dziga Vertov
image